top of page

組織架構

主席及創辦人                                                                                               許畯森

副主席                                          九龍社團聯會榮譽會長                               連浩民

榮譽顧問                                       1987年十大傑出青年(社福界別)              陳慎芝

                                                    立法會議員                                              田北辰太平紳士

                                                    循道衛理中心前總幹事                              盧錦華太平紳士

                                                    資深大律師                                              陳志樂

                                                    新希望浸信會前主任牧師                           謝志堅

 

                                                    BBS. 太平紳士                                          胡曉明

 

事務發展顧問                                 香港影評人協會榮譽會長                           何緯豐博士

                                                  

青年事務發展總監-香港                  電視廣播有限公司監製                               謝英偉

                                                    咖啡紅茶協會副主席、餐飲業聯會副主席     黃浩鈞

 

                                                    20+ 協會主席                                           陳穎彤

 

                                                    國際青年商會香港總會法制顧問                  潘沁怡                                            

                                                    臨床心理學家                                            林玥彤

青年事務發展總監-馬來西亞            馬來西亞創業促進會總會長                         拿督雷智雄博士

青年事務發展總監-澳門                   澳門十三行文化貿易促進會理事長               黃家倫

義務註冊秘書                                 香港公司治理公會會員                               邱尹妍

義務會計師                                    蔣伍會計師事務所有限公司合夥人               伍頌恩

義法律顧問                                    張永賢.李黃林律師行合夥人                      林子祺

總部

香港灣仔軒尼斯道326-338號

北海中心30樓3005室

bottom of page